**********تقدیم به عشق ابدی و عزیزم که وجودم با وجود او زنده است**********

میدونستی قیافت کرکر خنده س ؟؟

نوشته شده توسط ♥دلـــــــــباخته♥ در ساعت  | لینک  | 

بهش بگو مبارکه !!! آره حتماً مبارکه 

 

 

نوشته شده توسط ♥دلـــــــــباخته♥ در ساعت  | لینک  | 

ایـن روزا مـیـگـذره بـا تـمـوم خـوبـی هـا و بـدی هـاش..


مـیـگـذره بـا هـمـه قـشـنـگـیـو زشـتـی هـاش...


شـبـاشـم مـیـگـذره...


بـاهـمـه ی تـنـهـایـیـاش...بـا هـمـه ی دلـتـنـگـیـاش...


یـه روزی صـدای قـهـقـه خـنـدمـون تـا اسـمـون مـیـرسـیـد...


یـه روزم صـدای گـریـمـونـو بـا ریـتـم دوش اب حـمـوم تـنـظـیم میـکـردیـم تـا کـسـی صـداشـو نـشـنـوه...


یـه روز خـوشـحـالـشـون کـردیـم...


یـه روز نـاراحـتـمـون کـردن....


یـه روز حـسـرت داشـتـیـم یـه روز ارزو بـه دلـمـون گـذاشـتـن.....


مـیـدونـم مـثـه مـنـم یـه شـبـایـی داشـتـیـد کـه از دسـه خـدا هـم کـاری بـر نـمـیـومـد...

شـبـایـی کـه بـغـضـتـون از اسـمـونـم مـیـزد بـالــا...

گـذشـت دیـگـه نـگـذشـت؟؟؟؟

گـذشـت امـا چـجـوری...

هـعـی...


یـه روزی دوسـت داشـتـیـم امـا دوسـمـون نـداشـتـن...


یـه روزی دوسـمـون داشـتـن امـا دلـی نبـود کـه دوسـشـون داشـتـه بـاشـیـم...


یـه روزایـی جـوون شـدیـم امـا تـا شـبـش پـیـر شـدیـم...از دسـه غـصـه هـامـون...


یـه روزایـی یـواشـکـی عـاشـق شـدیـم ...

یـواشـکـی دیـدیـمـش...

یـواشـکـی دلـمـون بـراش ضـعـف رفـت...

امـون از گـریـه هـای یـواشـکـی بـیـادش اونـم از سـر دلتـنـگــی..


یـه شـبـایـی پـر حـرف بـودیـم سـکـوت کـردیـم...


یـه روزایـی وابـسـتـه شـدیـم بـدون ایـنـکـه بـخـوایـم...


یـه روزایـی هـم جـدا شـدیـم بـازم بـدون ایـنـکـه بـخـوایـم...


یـه شـبـایـی اصـن نـگـذشـت امـا مـا ازش گـذشـتـیـم..

چـجـوریـش مـهـم نـیس..


یـه شـبـایـی هـم بـد گـذشـت...

سـخـت گـذشـت ...

بـا درد گـذشــت...


یـه شـبـایـی داد زدیـم امـا جـز دلـمـون هـیـچ کـس صـدامـونـو نـشـنـیـد...


یـه شـبـایـی هـمـه چـی بـود الـا اونـی کـه بـایـد مـیـبـود...


یـه شـبـایـی هـوا عـجـیـب دونـفـره بـود اما هـمـون شـبـا مـا بـودیـمـو تـنـهـایـیمون..


یـه شـبـایـی روی مـاهو سـتـارهـا رو هـم کـم کـردیـم بـا دردامـون...


صـبـح شـد مـاهـو سـتـاره رفـتـن امـا مـا هـنـوز بـیـدار بـودیـم...


یـه روزایـی دلـمـونـو دادیـم یـه شـبـی شـکـسـتـه شـو پـسـمـون دادن...


یـه روزایـی خـاطـره سـاخـتـیـم یـه شـبـایـی رویــا....


یـه شـبـایـی بـیـاد خـاطـره هـامـون خـابـمـون بـرد تـا بـه امـیـد رویـاهـامـون بـیـدار شـیـم...


یـه شـبـایـی خـاطـرهـا بـود امـا نـه امـیـدی بـود نـه رویـایــی...


یـه شـبـایـی بـه یـادش بـالـشـت مـونـو بـغـل کـردیـم بـاهـاش حـرف زدیـم...

بـاهـاش رویـا سـاخـتـیـم..مـثـه دیـوونـه هـا..


یـه شـبـایـی هـم هـمـون بـالـشـت بـود کـه اشـکـامـونـو دیـد و پـاک کـرد و دم نـزد...


یـه روزایـی خـنـدیـدیـم امـا بـغـضـمـون گـرفـت ...


یـه شـبـایـی بـغـض کـردیـم امـا خـنـدیـدیـم...


یـه شـبایـی رو بـا یـه اهـنـگـهـای خـاص سـر کـردیـم...

هـی گـذاشـتـیـمـشـون رو تــکرار تـا صـبح فـقـط اونـو گـوش مـیـکـردیـم...


یـه روزایـی دلـمـونـو خـوش کـردیـم بـه مـعـجـزه...

شـایـد کـسـی دوبـاره بـیـادو هـمـه چـی بـشـه مـثـه روز اول امـا نـشـد کـه نـشـد...


یـه روزایـی حسـودیـمـون شـد بـه یـه کـسـایـی...

بـغـض کـردیـم...


یـه شـبـایـی نـداشـتـه هـامـون بـیـشـتـر از داشـتـه هـامـون بــود...


یـه روزایـی یـه چـیـزایـی دیـدیـم کـه از توو داغـونـمـون کـرد..


یـه شـبـایـی نـفـسـمـون بـرید از ایـن هـمـه بـغـض...


یـه شـبـایـی نـفـس کـم اوردیـم...امــا دووم اوردیــم...


یـه روزایـی فـقـط زنـده بـودیـم ...زنـدگـی نـکـردیـم...


یـه شبـایـی زنـده هـم نـبـودیـم فـقـط بـودیـم...هـمیـن..


یـه روزایـی بـا یـه کـسـی کـل دنـیـا رو حـریـف بـودیـم


یـه روزایـی هـم بـا کـل دنـیـا یـه نـفـر رو هـم حـریـف نـبـودیـم..


خـیـلـی هـا خـواسـتـن مـا رو بـسـازن امـا خـرابـمـون کـردن...


خـیـلـی هـا خـواسـتـن هـمـدردی کـنـن امـا شـدن خـوده درد واسـه مـا...


یـه روزی ...یـه شـبـی.. دلـمـونـو بـد شـکـسـتن...از هـمـه ی ایـن روزا و شـبـا هـم بـگـذرم امـا..

از دلـــــــــــــم نـمـیـگـذرم ...

 

نوشته شده توسط ♥دلـــــــــباخته♥ در ساعت  | لینک  | 

دیدی بی من داری میری دیدی قولاتو شکستی


دیدی راست گفتم عزیزم دیدی چشمامو نخواستی


دیدی حتی یه دقیقه نمی مونی دم رفتن


دیگه خسته شدم آخه بس که قلبمو شکستن


دیدی رفتی

دیدی می گفتم یه روز میری دیدی دوسم نداری


دیدی می گفتم من عاشقم ولی تو کم میاری


دیدی می گفتم یه روز میاد میری که برنگردی


تو که می خواستی بری چرا منو دیوونه کردی


چرا دوسم نداری ؟

دیدی اشکام روی گونه م می ریزه چیزی نگفتی


دیدی راحت اینو گفتی داری از چشام میفتی


دیدی چشم یه غریبه چه جوری دل تو رو برد


دیدی رفتی و یکی موند تو نبودنت کم آورد


دیدی رفتی


دیدی دلت جای من نبود دیدی ازم گذشتی


داره حالا باورم میشه منو دوسم نداشتی


دیدی چه آسون و بی هوا یهویی دل بریدی


دیدی دلم تیکه پاره شد آخه اینم ندیدی


دیگه دوسم نداری

 

نوشته شده توسط ♥دلـــــــــباخته♥ در ساعت  | لینک  | 

رفتـــــــی؟!!!

فـــــدای چشمان خیسم!!

وعــــــــده ی ما آن روزی باشد

که برای..

مهــــــــــربانی هایم...

مثل سگـــــ   لــــــــه لــــــــه بزنی!

آن روز اگر...

پشتـــــ  گوشهایتــــ را دیدی

مـــــرا هم خواهـــــی دید

 

 

نوشته شده توسط ♥دلـــــــــباخته♥ در ساعت  | لینک  | 

بالاخره روزای خوب من و تو هم میاد . . .  

نوشته شده توسط ♥دلـــــــــباخته♥ در ساعت  | لینک  | 

به ســــــــــلامتی اونایی که.. یه موی گندیده عشقشون رو به کــل دنیـــــــــــــــا نمیدن 

 

«یک تار موی گندیده تو عشقم یه صدتا مثل بی لیاقتای قبلی می ارزه» .  آره اینجوریاس

 

نوشته شده توسط ♥دلـــــــــباخته♥ در ساعت  | لینک  | 

تولدت مبارک ، چه حرف خنده داری / چه فایده داره وقتی ، تو گل برام نیاری


عجب شبیه امشب ، داره میسوزه چشمام / دورم شلوغه اما ، انگاری خیلی تنهام


واسه چی زنده باشم ، جشن چیو بگیرم / من امشبو نمیخوام ، دلم میخواد بمیرم


تولدم مبارک نیست، دلم گرفته غمگینم / هوای خونه دلگیره ، تورو اینجا نمیبینم


تولدم مبارک نیست ، شکسته قلب داغونم / تو نیستی و من از دوریت ، خودم رو مرده میدونم


هیشکی خبر نداره ، چقدر هواتو کردم / چقدر دلم میخواد تو ، باشی دورت بگردم

 
هیشکی خبر نداره ، دارم بزور میخندم / نمیدونم چرا من ، چشمامو هی میبندم


چشمامو من میبندم ، تا منتظر بشینم / شاید تو این سیاهی ، بازم تورو ببینم


تولدم مبارک نیست ، دلم گرفته غمگینم / هوای خونه دلگیره ، تورو اینجا نمیبینم

نوشته شده توسط ♥دلـــــــــباخته♥ در ساعت  | لینک  |